alt

STARS (6-10 tuổi)

  Thứ Sat, 25/05/2019

Chương trình STARS dành cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi nhằm phát triển khả năng tư duy và giúp trẻ tự tin giao tiếp, đồng thời củng cố củng cố từ vựng ngữ pháp liên tục qua các bài luyện tập đa dạng giúp cho học sinh vẫn đáp ứng được môi trường học trong nhà trường Việt Nam.