alt

INTENSIVE GRAMMAR

  Thứ Sat, 25/05/2019

Chương trình NGỮ PHÁP Tăng Cường dành cho học sinh cấp II (lứa tuổi từ 11-14 tuổi) là chương trình bám sát theo bộ sách giáo khoa Tiếng Anh mới của Bộ Giáo Dục.